Με την υπ. αριθ. 18586/698/00 (ΦΕΚ Β΄411/29-3-2000) κ.υ.α καθορίζονται «οι τεχνικές προδιαγραφές του ειδικού εξοπλισµού µε τον οποίο καθισταται δυνατή η χρησιµοποίηση υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχηµάτων και οι όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών».

Για οχήµατα ταξινοµηµένα στη χώρα µας δεν προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία η τοποθέτηση συστήµατος υγραεριοκίνησης σε χώρα του εξωτερικού. ∆εδοµένου ότι η προαναφερθείσα απόφαση αποτελεί εθνική νοµοθεσία, δεν υφίσταται υποχρέωση επέκτασης της εφαρµογής της και για διασκευές εκτελούµενες σε χώρες της Ε.Ε.

 

Δικαιολογητικα για Υγραέριο

 1. Άδεια κυκλοφορίας
 2. ΚΤΕΟ σε ισχύ
 3. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη επικυρωμένη από ΚΕΠ την ίδια ημέρα (διάρκεια 1 μήνα)
 4. Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών από εγκαταστάτη, η οποία θα συμφωνεί σε ημερομηνία με την παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση
 5. Απόδειξη ή Τιμολόγιο πώλησης υλικών
 6. Άδεια Εγκαταστάτη
 7. Άδεια Συνεργείου
 8. Δήλωση συμμόρφωσης και Μετάφρασή της
 9. Αίτηση Διενέργειας ΕΕΥ από ΙΚΤΕΟ
 • Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Λειτουργίας από Εγκαταστάτη επικυρωμένη από ΚΕΠ την ίδια μέρα (διάρκεια 1 μήνα) που θα αναγράφει:
  1. Ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου    
  2. Για τον έλεγχο εκδόθηκε η/το υπ’αριθμόν………… απόδειξη/τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών την…………
   (Η ημερομηνία απόδειξης να συμφωνεί με την ημερομηνία δήλωσης)
 • Φωτοτυπία Απόδειξης
Scroll to Top

Επιλέξτε Τοποθεσία