Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικα Αυτοκινήτων

 1. Άδεια Κυκλοφορίας
 2. Ταυτότητα / Δίπλωμα / Διαβατήριο προσκομίζοντα το όχημα
 3. Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, εάν έχει επανελεγχθεί
 4. Σε κάθε περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ οχήματος που φέρει αντηλιακές μεμβράνες στα τζάμια του (φιμέ) ο κάτοχος υποχρεούται να έχει υπεύθυνη δήλωση από τον εγκαταστάτη του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 5. Στην περίπτωση που το όχημα φέρει κοτσαδόρο πρέπει να φέρει άδεια έλξης που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Μεταφορών. Ο κοτσαδόρος επιβάλλεται να είναι αφαιρούμενος και να αφαιρείται όταν δεν φέρει το ρυμουλκούμενο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 6. Για τα Bull Bar: Γενικότερα θεωρούνται επικίνδυνες προεξοχές. Το υπουργείο μεταφορών έχει προβεί σε ΥΑ για την καταλληλότητα τέτοιων τμημάτων και για ορισμένους τύπους οχημάτων χρειάζεται η έγκριση τύπου ή έγκριση από την αντιπροσωπεία.
 1. Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Τελωνείου
 2. Ξένη Άδεια Κυκλοφορίας
 3. Ταυτότητα / Δίπλωμα / Διαβατήριο προσκομίζοντα το όχημα
 4. Δελτίο Τεχνικού ελέγχου της ξένης χώρας εφόσον έχει περάσει τεχνικό έλεγχο
 1. Επιβατικά: Δήλωση ακινησίας που φαίνεται πότε μπήκε σε ακινησία και πότε βγήκε από ακινησία.
 2. Φορτηγά:  Φωτοτυπία αδείας επικυρωμένη από το μηχανολογικό που γράφει ημερομηνία.
  • Σε κάθε περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ οχήματος που φέρει σύστημα υγραεριοκίνησης ο κάτοχος υποχρεούται να έχει υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας (η οποία ισχύει για 1 μήνα από την έκδοση της) από τον εγκαταστάτη του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Δικαιολογητικα Βαρέων Οχημάτων

 1. Άδεια Κυκλοφορίας
 2. Ταυτότητα / Δίπλωμα / Διαβατήριο προσκομίζοντα
 3. Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, αν χρειάζεται
 4. Βεβαίωση Περιοριστή Ταχύτητας, αν χρειάζεται
 5. Βεβαίωση Ταχογράφου
 • Άδεια Κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα / Δίπλωμα / Διαβατήριο προσκομίζοντα
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, αν χρειάζεται
 • Βεβαίωση Περιοριστή Ταχύτητας, αν χρειάζεται
 • Βεβαίωση Ταχογράφου

Επιπλέον:

  1. Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Τελωνείου
  2. Ξένη Άδεια Κυκλοφορίας
  3. Ταυτότητα / Δίπλωμα / Διαβατήριο προσκομίζοντα

Δικαιολογητικά Μοτοσυκλετών

 1. Άδεια Κυκλοφορίας
 2. Ταυτότητα / Δίπλωμα / Διαβατήριο προσκομίζοντα το όχημα
 3. Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, εάν έχει επανελεγχθεί

Σε κάθε περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ μοτοσυκλέτας ο κάτοχος υποχρεούται να έχει την σωστή πινακίδα
φορεμένη στο πίσω μέρος και δύο (2) καθρέπτες.

 1. Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Τελωνείου
 2. Ξένη Άδεια Κυκλοφορίας
 3. Ταυτότητα / Δίπλωμα / Διαβατήριο προσκομίζοντα το όχημα
 1. Δήλωση ακινησίας που φαίνεται πότε μπήκε σε ακινησία και πότε βγήκε από ακινησία.

Δικαιολογητικα ABS

ABS (Σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση)

Το σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση είναι ηλεκτρονικό και μηχανικό σύστημα ελέγχου της κίνησης των τροχών κατά τη διαδικασία φρεναρίσματος ενός οχήματος (αυτοκίνητο, μοτοσυκλέτα κ.ά) έτσι ώστε να αποφεύγεται η συνεχής ακινητοποίηση τους (μπλοκάρισμα). Το μπλοκάρισμα των τροχών είναι μη επιθυμητό κατά το φρενάρισμα ενός αυτοκίνητου γιατί μειώνει σημαντικά την πρόσφυση του, δηλαδή μειώνει τη δυνατότητα αλλαγής πορείας και υπό ορισμένες συνθήκες αυξάνει σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για την ακινητοποίηση του.

Με απόφαση  του Δ’ Τμήματος το Συμβουλίου της Επικρατείας θέτει σε ισχύ περιοριστικά μέτρα που αφορούν στην απαγόρευση της κυκλοφορίας, ταξινόμησης αλλά και μεταβίβασης των μεταχειρισμένων οχημάτων (λεωφορείων, φορτηγών, ρυμουλκούμενων κλπ.) τα οποία δεν φέρουν αντι-εμπλοκής των τροχών κατά τη πέδηση, πιο γνωστό σε όλους ως ABS (AntiBlockingSystem). Αποφάσισε ότι θα απαγορεύεται η κυκλοφορία, ταξινόμηση και μεταβίβαση βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που δεν φέρουν σύστημα ABS.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον Τεχνικό Έλεγχο ABS είναι τα παρακάτω:
 1. Άδεια Κυκλοφορίας
 2. Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου
 3. Υπ. Δήλωση Μηχανικού
 1. Άδεια Κυκλοφορίας
 2. Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου
 3. Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας (ΒΚΛ)
 4. Βεβαίωση Καλής Τοποθέτησης (ΒΚΤ)
 5. Σχεδιάγραμμα Εγκατάστασης
 6. Τιμολόγιο Αγοράς ΣΑΠ
 7. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

Δικαιολογητικά ADR

(Accord European relative au transport international des merchandises Dangereuses par Route)

Τι είναι το ADR;

Είναι το ακρωνύμιο (Accord European relative au transport international des merchandises Dangereuses par Route) της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς και η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη το 1957. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω Συμφωνίας, η οδική μεταφορά Επικίνδυνων εμπορευμάτων, εκτός από ορισμένα εξαιρετικά επικίνδυνα εμπορεύματα, επιτρέπεται αρκεί να υπόκεινται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των τεχνικών παραρτημάτων Α και Β της συμφωνίας. Τα παραρτήματα ADR περιλαμβάνουν διατάξεις που μεταξύ άλλων αφορούν την ταξινόμηση των εμπορευμάτων, τις διαδικασίες αποστολής, τις απαιτήσεις για την κατασκευή και τον έλεγχο των συσκευασιών, των δεξαμενών κτλ, τις συνθήκες μεταφοράς, φόρτωσης εκφόρτωσης, διαχείρισης, τις απαιτήσεις για τα πληρώματα και το όχημα. Ο παραπάνω διατάξεις υπόκεινται σε τροποποιήσεις – επικαιροποιήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως ανά διετία). Τις νέες εκδόσεις της ADR ενσωματώνει κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό μορφή Οδηγίας με την οποία εναρμονίζουν το εθνικό τους δίκαιο και τη οπόια εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον Τεχνικό ‘Έλεγχο ADR είναι τα παρακάτω:
 1. Άδεια Κυκλοφορίας
 2. Ταυτότητα / Δίπλωμα / Διαβατήριο προσκομίζοντα
 3. Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου
 4. Βεβαίωση Περιοριστή Ταχύτητας
 5. Βεβαίωση Ταχογράφου
 6. Πιστοποιητικό ADR (μαζί με το Προηγ. ΔΤΕ)
 7. Φύλλο Δοκιμών (διάρκεια 3 έτη)
 8. Μελέτη Ογκομέτρησης (διάρκεια 10 έτη)
 9. Μελέτη Σωληνώσεων (εκδίδεται μία φορά)

Δικαιολογητικα για Υγραέριο

Με την ισχύουσα κ.υ.α καθορίζονται «οι τεχνικές προδιαγραφές του ειδικού εξοπλισµού µε τον οποίο καθισταται δυνατή η χρησιµοποίηση υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχηµάτων και οι όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών».

Για οχήµατα ταξινοµηµένα στη χώρα µας δεν προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία η τοποθέτηση συστήµατος υγραεριοκίνησης σε χώρα του εξωτερικού. ∆εδοµένου ότι η προαναφερθείσα απόφαση αποτελεί εθνική νοµοθεσία, δεν υφίσταται υποχρέωση επέκτασης της εφαρµογής της και για διασκευές εκτελούµενες σε χώρες της Ε.Ε.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον Τεχνικό ‘Έλεγχο οχήματος με εγκατάσταση υγραερίου είναι τα παρακάτω:
 1. Άδεια κυκλοφορίας
 2. ΚΤΕΟ σε ισχύ
 3. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη επικυρωμένη από ΚΕΠ την ίδια ημέρα (διάρκεια 1 μήνα)
 4. Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών από εγκαταστάτη, η οποία θα συμφωνεί σε ημερομηνία με την παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση
 5. Απόδειξη ή Τιμολόγιο πώλησης υλικών
 6. Άδεια Εγκαταστάτη
 7. Άδεια Συνεργείου
 8. Δήλωση συμμόρφωσης και Μετάφρασή της
 9. Αίτηση Διενέργειας ΕΕΥ από ΙΚΤΕΟ
 • Την αρχική υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ή σε έλλειψή της: Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Λειτουργίας από Εγκαταστάτη επικυρωμένη από ΚΕΠ την ίδια μέρα (διάρκεια 1 μήνα)
Scroll to Top

Επιλέξτε Τοποθεσία