Τι είναι το ADR;

Είναι το ακρωνύμιο (Accord European relative au transport international des merchandises Dangereuses par Route) της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς και η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη το 1957. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω Συμφωνίας, η οδική μεταφορά Επικίνδυνων εμπορευμάτων, εκτός από ορισμένα εξαιρετικά επικίνδυνα εμπορεύματα, επιτρέπεται αρκεί να υπόκεινται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των τεχνικών παραρτημάτων Α και Β της συμφωνίας. Τα παραρτήματα ADR περιλαμβάνουν διατάξεις που μεταξύ άλλων αφορούν την ταξινόμηση των εμπορευμάτων, τις διαδικασίες αποστολής, τις απαιτήσεις για την κατασκευή και τον έλεγχο των συσκευασιών, των δεξαμενών κτλ, τις συνθήκες μεταφοράς, φόρτωσης εκφόρτωσης, διαχείρισης, τις απαιτήσεις για τα πληρώματα και το όχημα. Ο παραπάνω διατάξεις υπόκεινται σε τροποποιήσεις – επικαιροποιήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως ανά διετία). Τις νέες εκδόσεις της ADR ενσωματώνει κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό μορφή Οδηγίας με την οποία εναρμονίζουν το εθνικό τους δίκαιο και τη οπόια εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε.


Δικαιολογητικά ADR

(Accord European relative au transport international des merchandises Dangereuses par Route)

  1. Άδεια Κυκλοφορίας
  2. Ταυτότητα / Δίπλωμα / Διαβατήριο προσκομίζοντα
  3. Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου
  4. Βεβαίωση Περιοριστή Ταχύτητας
  5. Βεβαίωση Ταχογράφου
  6. Πιστοποιητικό ADR (μαζί με το Προηγ. ΔΤΕ)
  7. Φύλλο Δοκιμών (διάρκεια 3 έτη)
  8. Μελέτη Ογκομέτρησης (διάρκεια 10 έτη)
  9. Μελέτη Σωληνώσεων (εκδίδεται μία φορά)
Scroll to Top

Επιλέξτε Τοποθεσία