ΚΤΕΟ Μοτοσυκλετών

Ο θεσμός αυτός προβλέπεται από Ευρωπαϊκή οδηγία, και πρόκειται να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Στην Ελλάδα ξεκίνησε να ισχύει από το 2012.

Ο έλεγχος γίνεται μόνο σε ιδιωτικά ΚΤΕΟ αφού κανένα Δημόσιο ΚΤΕΟ δεν έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό για να πραγματοποιεί τους ελέγχους όπως αυτοί προβλέπονται από την Ελληνική νομοθεσία.

Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος

Ο πρώτος τεχνικός έλεγχος για τις καινούργιες μηχανές άνω των 50cc διενεργείται σε τέσσερα (4) χρόνια με περιθώριο τρεις (3) εβδομάδες πριν, και μία εβδομάδα μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος

  • Μετά τον αρχικό έλεγχο όλες οι μηχανές άνω των 50cc, πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε δύο (2) χρόνια με περιθώριο τρεις (3) εβδομάδες πριν, και μία εβδομάδα μετά την ημερομηνία τελευταίου ελέγχου.

    Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω προθεσμιών ο τεχνικός έλεγχος του οχήματος θεωρείται εκπρόθεσμος και όταν διεξαχθεί επιβαρύνεται με το ειδικό τέλος που προβλέπεται από την νομοθεσία.

Σε περίπτωση που ένα όχημα προσέλθει για επανέλεγχο και έχουν παρέλθει εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία αρχικού ελέγχου, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις, τότε διενεργείται εξαρχής πλήρης έλεγχος με το αντίστοιχο κόστος κανονικού πλήρους ελέγχου και επιπλέον καταβάλλεται και το αντίστοιχο ειδικό τέλος που προβλέπεται από τον νόμο.

 

 

Αποτελέσματα Τεχνικού Ελέγχου

Από τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος μπορεί να προκύψουν:

Δευτερεύουσες Ελλείψεις

το όχημα εφοδιάζεται κανονικά με το ειδικό σήμα καταλληλότητας (ΕΣΤΕ) και ο ιδιοκτήτης οφείλει να αποκαταστήσει τις ελλείψεις χωρίς την υποχρέωση διενέργειας επανελέγχου

Σοβαρές Ελλείψεις

το όχημα δεν εφοδιάζεται με το ειδικό σήμα καταλληλότητας (ΕΣΤΕ) και ο ιδιοκτήτης οφείλει να προσκομίσει το όχημα για επανέλεγχο εντός της προθεσμίας των 30 ημερών εφόσον έχει αποκαταστήσει τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν.

Επικίνδυνες ελλείψεις

το όχημα χαρακτηρίζεται ως ακινητοποιημένο και οι υπεύθυνοι του ΙΚΤΕΟ ενημερώνουν για τις ελλείψεις αυτές τις αρμόδιες αρχές (Διεύθυνση μεταφορών, οικείο τμήμα τροχαίας). Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση των ελλείψεων για επανέλεγχο του οχήματος.

Scroll to Top

Επιλέξτε Τοποθεσία