Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014 02:00

ΚΤΕΟ Ταξί (ΔΧ)

Ο θεσμός αυτός εφαρμόζεται ήδη στις χώρες ολόκληρης της Ευρώπης και όχι μόνο. Σκοπός του είναι να διαπιστωθεί αν ένα όχημα έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφάλεια όλων, είναι κατάλληλο για κυκλοφορία και δεν μολύνει το περιβάλλον.Στην Ελλάδα ξεκίνησε να ισχύει από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 ενώ η λειτουργία των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ ξεκίνησε το 2004.

Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος

Ο πρώτος τεχνικός έλεγχος για τα καινούργια ταξί (ΔΧ) διενεργείται σε ένα (1) χρόνο με περιθώριο 20 ημέρες πριν και μία εβδομάδα μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος

Μετά τον αρχικό έλεγχο όλα τα ταξί (ΔΧ) πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε ένα (1) χρόνο με περιθώριο 20 ημέρες πριν και μία εβδομάδα μετά την ημερομηνία τελευταίου ελέγχου

Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω προθεσμιών ο τεχνικός έλεγχος του οχήματος θεωρείται εκπρόθεσμός και όταν διεξαχθεί επιβαρύνεται με το ειδικό τέλος που προβλέπεται από την νομοθεσία.

Οι νέες αναπροσαρμοσμένες τιμές στα παράβολα Τεχνικού Ελέγχου, οι οποίες για τις διάφορες κατηγορίες οχημάτων και τα διαφορετικά είδη ελέγχου απεικονίζοντα στον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία οχήματος

Εκπρόθεσμος έλεγχος μέχρι 30 μέρες

Εκπρόθεσμος έλεγχος 30μέρες μέχρι 6 μήνες

Εκπρόθεσμος έλεγχος πέρα των 6 μηνών

Εκπρόθεσμος επανέλεγχος

Ε.Δ.Χ

15€+7%=16,05€

31€+7%=33,17€

62€+7%=66,34€

3€+7%=3,21€

Σε περίπτωση που ένα όχημα προσέλθει για επανέλεγχο και έχουν παρέλθει εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία αρχικού ελέγχου, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις, τότε διενεργείται εξαρχής πλήρης έλεγχος με το αντίστοιχο κόστος κανονικού πλήρους ελέγχου και επιπλέον καταβάλλεται και το αντίστοιχο ειδικό τέλος που προβλέπεται από τον νόμο.

Οι νέες αναπροσαρμοσμένες τιμές στα παράβολα Επανελέγχου πέραν των 60 ημερών , οι οποίες για τις διάφορες κατηγορίες οχημάτων και τα διαφορετικά είδη ελέγχου είναι:

Κατηγορία οχήματος

Αρχικός Αντί Επανελέγχου
Μέχρι και 6 μήνες

Αρχικός Αντί Επανελέγχου
6 μήνες μέχρι 12 μήνες

Αρχικός Αντί Επανελέγχου

Πέραν 12 μηνών

Ε.Δ.Χ.

15€+7%=16,05€

31€+7%=33,17€

62€+7%=66,34€

Στα πόσα περιλαμβάνεται και φόρος ύψους 10% προς το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ) και 0-7% προμήθεια επί της αξίας των παραβόλων.

Published in ΙΚΤΕΟ
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014 02:00

ΚΤΕΟ Βαρέων Οχημάτων

Ο θεσμός αυτός εφαρμόζεται ήδη στις χώρες ολόκληρης της Ευρώπης και όχι μόνο. Σκοπός του είναι να διαπιστωθεί αν ένα όχημα έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφάλεια όλων, είναι κατάλληλο για κυκλοφορία και δεν μολύνει το περιβάλλον.Στην Ελλάδα ξεκίνησε να ισχύει από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 ενώ η λειτουργία των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ ξεκίνησε το 2004.

Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος

Ο πρώτος τεχνικός έλεγχος για τα καινούργια φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων διενεργείται σε ένα (1) χρόνο με περιθώριο 20 ημέρες πριν και μία εβδομάδα μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος

Μετά τον αρχικό έλεγχο όλα τα φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων, πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε ένα (1) χρόνο με περιθώριο 20 ημέρες πριν και μία εβδομάδα μετά την ημερομηνία τελευταίου ελέγχου

Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω προθεσμιών ο τεχνικός έλεγχος του οχήματος θεωρείται εκπρόθεσμός και όταν διεξαχθεί επιβαρύνεται με το ειδικό τέλος που προβλέπεται από την νομοθεσία.

Οι νέες αναπροσαρμοσμένες τιμές στα παράβολα Τεχνικού Ελέγχου, οι οποίες για τις διάφορες κατηγορίες οχημάτων και τα διαφορετικά είδη ελέγχου απεικονίζοντα στον παρακάτω πίνακα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Μέχρι 30ημέρες

30ημέρες μέχρι 6 μήνες

Πέραν 6 μήνες

Εκπρόθεσμος Επανέλεγχος

ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ≤12t

28x7%=29,96

55x7%=58,85

111x7%=118,77

7x7%=7,49

ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ανω των 12t

31x7%=33,17

62x7%=66,34

124x7%=132,68

7x7%=7,49

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ έως και 10metres

26x7%=27,82

53x7%=56,71

106x7%=113,42

6x7%=6,42

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ άνω των 10metres

30x7%=32,10

61x7%=65,27

122x7%=130,54

7x7%=7,49

ΣΥΡΜΟΙ με ενιαία άδεια κυκλοφορίας

35x7%=37,45

69x7%=73,83

138x7%=147,66

8x7%=8,56

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ/ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ με ανεξάρτητη άδεια ≤ 10t

20x7%=21,40

41x7%=43,87

81x7%=86,67

 

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ/ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ με ανεξάρτητη άδεια > 10t

24x7%=25,68

49x7%=52,43

98x7%=104,86

 

Σε περίπτωση που ένα όχημα προσέλθει για επανέλεγχο και έχουν παρέλθει εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία αρχικού ελέγχου, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις, τότε διενεργείται εξαρχής πλήρης έλεγχος με το αντίστοιχο κόστος κανονικού πλήρους ελέγχου και επιπλέον καταβάλλεται και το αντίστοιχο ειδικό τέλος που προβλέπεται από τον νόμο.

Οι νέες αναπροσαρμοσμένες τιμές στα παράβολα Επανελέγχου πέραν των 60 ημερών , οι οποίες για τις διάφορες κατηγορίες οχημάτων και τα διαφορετικά είδη ελέγχου είναι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Αρχικός αντί επανελέγχου μέχρι 6 μήνες

Αρχικός αντί επανελέγχου από 6 μέχρι 12 μήνες

Αρχικός αντί επανελέγχου πέραν 12 μήνες

ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ≤12t

28x7%=29,96

55x7%=58,85

111x7%=118,77

ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ανω των 12t

31x7%=33,17

62x7%=66,34

124x7%=132,68

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ έως και 10metres

26x7%=27,82

53x7%=56,71

106x7%=113,42

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ άνω των 10metres

30x7%=32,10

61x7%=65,27

122x7%=130,54

ΣΥΡΜΟΙ με ενιαία άδεια κυκλοφορίας

35x7%=37,45

69x7%=73,83

138x7%=147,66

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ/ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ με ανεξάρτητη άδεια ≤ 10t

20x7%=21,40

41x7%=43,87

81x7%=86,67

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ/ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ με ανεξάρτητη άδεια > 10t

24x7%=25,68

49x7%=52,43

98x7%=104,86

            Στο πόσο περιλαμβάνεται και φόρος ύψους 10% προς το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ) και 0-7% προμήθεια επί της αξίας των παραβόλων.

Published in ΙΚΤΕΟ
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014 02:00

ΚΤΕΟ Μοτοσυκλετών

Ο θεσμός αυτός προβλέπεται από Ευρωπαϊκή οδηγία, και πρόκειται να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Στην Ελλάδα ξεκίνησε να ισχύει από το 2012.

Ο έλεγχος γίνεται μόνο σε ιδιωτικά ΚΤΕΟ αφού κανένα Δημόσιο ΚΤΕΟ δεν έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό για να πραγματοποιεί τους ελέγχους όπως αυτοί προβλέπονται από την Ελληνική νομοθεσία.

Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος

Ο πρώτος τεχνικός έλεγχος για τις καινούργιες μηχανές άνω των 50cc διενεργείται σε ένα (1) χρόνο με περιθώριο 20 ημέρες πριν και μία εβδομάδα μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος

Μετά τον αρχικό έλεγχο όλα τα ταξί (ΔΧ) και φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων, πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε ένα (1) χρόνο με περιθώριο 20 ημέρες πριν και μία εβδομάδα μετά την ημερομηνία τελευταίου ελέγχου

Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω προθεσμιών ο τεχνικός έλεγχος του οχήματος θεωρείται εκπρόθεσμός και όταν διεξαχθεί επιβαρύνεται με το ειδικό τέλος που προβλέπεται από την νομοθεσία.

Οι νέες αναπροσαρμοσμένες τιμές στα παράβολα Τεχνικού Ελέγχου, οι οποίες για τις διάφορες κατηγορίες οχημάτων και τα διαφορετικά είδη ελέγχου απεικονίζοντα στον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία οχήματος

Εκπρόθεσμος έλεγχος μέχρι 30 μέρες

Εκπρόθεσμος έλεγχος 30μέρες μέχρι 6 μήνες

Εκπρόθεσμος έλεγχος πέρα των 6 μηνών

Εκπρόθεσμος επανέλεγχος

ΜΟΤΟ

10€+7%=10,70€

20€+7%=21,40€

41€+7%=43,84€

2€+7%=2,14€

Σε περίπτωση που ένα όχημα προσέλθει για επανέλεγχο και έχουν παρέλθει εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία αρχικού ελέγχου, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις, τότε διενεργείται εξαρχής πλήρης έλεγχος με το αντίστοιχο κόστος κανονικού πλήρους ελέγχου και επιπλέον καταβάλλεται και το αντίστοιχο ειδικό τέλος που προβλέπεται από τον νόμο.

Οι νέες αναπροσαρμοσμένες τιμές στα παράβολα Επανελέγχου πέραν των 60 ημερών , οι οποίες για τις διάφορες κατηγορίες οχημάτων και τα διαφορετικά είδη ελέγχου είναι:

Κατηγορία οχήματος

Αρχικός Αντί Επανελέγχου
Μέχρι και 6 μήνες

Αρχικός Αντί Επανελέγχου
6 μήνες μέχρι 12 μήνες

Αρχικός Αντί Επανελέγχου

Πέραν 12 μηνών

ΜΟΤΟ

10€+7%=10,70€

20€+7%=21,40€

41€+7%=43,84€

Στα πόσα περιλαμβάνεται και φόρος ύψους 10% προς το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ) και 0-7% προμήθεια επί της αξίας των παραβόλων.

Published in ΙΚΤΕΟ
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014 02:00

Αποτελέσματα Ελέγχου

Από τον Τεχνικό Έλεγχο του Οχήματος μπορεί να προκύψουν:

Δευτερεύουσες Ελλείψεις:

το όχημα εφοδιάζεται κανονικά με το ειδικό σήμα καταλληλότητας (ΕΣΤΕ) και ο ιδιοκτήτης οφείλει να αποκαταστήσει τις ελλείψεις χωρίς την υποχρέωση διενέργειας επανελέγχου

Σοβαρές Ελλείψεις:

το όχημα δεν εφοδιάζεται με το ειδικό σήμα καταλληλότητας (ΕΣΤΕ) και ο ιδιοκτήτης οφείλει να προσκομίσει το όχημα για επανέλεγχο εντός της προθεσμίας των 30 ημερών εφόσον έχει αποκαταστήσει τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν.

Επικίνδυνες ελλείψεις:

το όχημα χαρακτηρίζεται ως ακινητοποιημένο και οι υπεύθυνοι του ΙΚΤΕΟ ενημερώνουν για τις ελλείψεις αυτές τις αρμόδιες αρχές (Διεύθυνση μεταφορών, οικείο τμήμα τροχαίας). Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση των ελλείψεων για επανέλεγχο του οχήματος.

Published in ΙΚΤΕΟ
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014 02:00

Τρόποι πληρωμής

Όλα τα κοστολόγια για τις δαπάνες των πελατών αφορούν σε:

 • Έλεγχο ΚΤΕΟ
 • Έκδοση Κάρτας Καυσαερίων (ΚΕΚ)
 • Εκούσιο Έλεγχο
 • Ειδικούς Ελέγχους

Ο τρόπος πληρωμής είναι με Μετρητά και προσεχώς με Πιστωτικές Κάρτες

Published in ΙΚΤΕΟ
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014 02:00

Κάρτα Καυσαερίων

Σε μόλις 10’ λεπτά και χωρίς ραντεβού μπορείτε να εκδώσετε την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) σας.

Η υποχρέωση για την έκδοση της ΚΕΚ ξεκινάει:

 • Για τα επιβατικα και για τα μικρα φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους μικτό, στον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας του οχήματος από την ημερομηνία πρώτης αδείας.
 • Για τα λεωφορεία και τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων μικτό, στο πρώτο εξάμηνο κυκλοφορίας του οχήματος από την ημερομηνία πρώτης αδείας
 • Για τα επιβατικα Ταξί (Δημόσιας Χρήσης), στο πρώτο εξάμηνο κυκλοφορίας του οχήματος από την ημερομηνία πρώτης αδείας

Για την έκδοση ανεξάρτητης Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) , απαιτείται μόνο η άδεια κυκλοφορίας.

Published in ΙΚΤΕΟ

Χάρτης

Contact Us

 • Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα
 • 30-2510-392444
 • Διασταύρωση Χρυσουπόλεως
 • +30-25910-41044
 •   Επικοινωνία

Μείνετε σε επαφή