Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014 02:00

Δικαιολογητικά ABS

ABS (Σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση)

Το σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση είναι ηλεκτρονικό και μηχανικό σύστημα ελέγχου της κίνησης των τροχών κατά τη διαδικασία φρεναρίσματος ενός οχήματος (αυτοκίνητο, μοτοσυκλέτα κ.ά) έτσι ώστε να αποφεύγεται η συνεχής ακινητοποίηση τους (μπλοκάρισμα). Το μπλοκάρισμα των τροχών είναι μη επιθυμητό κατά το φρενάρισμα ενός αυτοκίνητου γιατί μειώνει σημαντικά την πρόσφυση του, δηλαδή μειώνει τη δυνατότητα αλλαγής πορείας και υπό ορισμένες συνθήκες αυξάνει σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για την ακινητοποίηση του.

Με πρόσφατη απόφαση 3283/2012 του Δ Τμήματος το Συμβουλίου της Επικρατείας θέτει σε ισχύ περιοριστικά μέτρα που αφορούν στην απαγόρευση της κυκλοφορίας, ταξινόμησης αλλά και μεταβίβασης των μεταχειρισμένων οχημάτων (λεωφορείων, φορτηγών, ρυμουλκούμενων κλπ.) τα οποία δεν φέρουν αντι-εμπλοκής των τροχών κατά τη πέδηση, πιο γνωστό σε όλους ωςABS(AntiBlockingSystem). Αποφάσισε από τη 1η Ιανουαρίου 2014 θα απαγορεύεται η κυκλοφορία, ταξινόμηση και μεταβίβαση βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που δεν φέρουν σύστημα ABS.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον Τεχνικό ‘Έλεγχο οχήματος με εγκατάσταση υγραερίου είναι τα παρακάτω:

ABS Προεγκατεστημένη Τοποθέτηση:

 • Άδεια Κυκλοφορίας
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου
 • Υπ. Δήλωση Μηχανικού

ABSΕκ των Υστέρων Τοποθέτηση:

 • Άδεια Κυκλοφορίας
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου
 • Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας (ΒΚΛ)
 • Βεβαίωση Καλής Τοποθέτησης (ΒΚΤ)
 • Σχεδιάγραμμα Εγκατάστασης
 • Τιμολόγιο Αγοράς ΣΑΠ
 • Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
Published in ΙΚΤΕΟ
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014 02:00

Δικαιολογητικα ADR

Τι είναι το ADR;

Είναι το ακρωνύμιο (Accord European relative au transport international des merchandises Dangereuses par Route) της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς και η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη το 1957. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω Συμφωνίας, η οδική μεταφορά Επικίνδυνων εμπορευμάτων, εκτός από ορισμένα εξαιρετικά επικίνδυνα εμπορεύματα, επιτρέπεται αρκεί να υπόκεινται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των τεχνικών παραρτημάτων Α και Β της συμφωνίας. Τα παραρτήματα ADR περιλαμβάνουν διατάξεις που μεταξύ άλλων αφορούν την ταξινόμηση των εμπορευμάτων, τις διαδικασίες αποστολής, τις απαιτήσεις για την κατασκευή και τον έλεγχο των συσκευασιών, των δεξαμενών κτλ, τις συνθήκες μεταφοράς, φόρτωσης εκφόρτωσης, διαχείρισης, τις απαιτήσεις για τα πληρώματα και το όχημα. Ο παραπάνω διατάξεις υπόκεινται σε τροποποιήσεις – επικαιροποιήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως ανά διετία). Τις νέες εκδόσεις της ADR ενσωματώνει κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό μορφή Οδηγίας με την οποία εναρμονίζουν το εθνικό τους δίκαιο και τη οπόια εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον Τεχνικό ‘Έλεγχο οχήματος ADR είναι τα παρακάτω:

 • Άδεια Κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα / Δίπλωμα / Διαβατήριο προσκομίζοντα
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου
 • Βεβαίωση Περιοριστή Ταχύτητας
 • Βεβαίωση Ταχογράφου
 • Πιστοποιητικό ADR (μαζί με το Προηγ. ΔΤΕ)
 • Φύλλο Δοκιμών (διάρκεια 3 έτη)
 • Μελέτη Ογκομέτρησης (διάρκεια 10 έτη)
 • Μελέτη Σωληνώσεων (εκδίδεται μία φορά)
Published in ΙΚΤΕΟ
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014 02:00

Δικαιολογητικα Βαρέων Οχημάτων

Λεωφορεία και φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων

 • Άδεια Κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα / Δίπλωμα / Διαβατήριο προσκομίζοντα
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, αν χρειάζεται
 • Βεβαίωση Περιοριστή Ταχύτητας, αν χρειάζεται
 • Βεβαίωση Ταχογράφου
 • Βεβαίωση για Τσιπάκι, αν είναι Δημοσίας Χρήσης
(Στα Αστικά Λεωφορεία ΜΟΝΟ τα 3 πρώτα δικαιολογητικά)

Αταξινόμητα:

 Επιπλέον από τα παραπάνω
 • Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Τελωνείου
 • Ξένη Άδεια Κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα / Δίπλωμα / Διαβατήριο προσκομίζοντα
Published in ΙΚΤΕΟ
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014 02:00

Δικαιολογητικα Αυτοκινήτων

Αυτοκίνητα και φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους

 • Άδεια Κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα / Δίπλωμα / Διαβατήριο προσκομίζοντα το όχημα
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, εάν έχει επανελεγχθεί

Αταξινόμητα:

 • Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Τελωνείου
 • Ξένη Άδεια Κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα / Δίπλωμα / Διαβατήριο προσκομίζοντα το όχημα

         Ακινησία:  

 • Επιβατικά: Δήλωση ακινησίας που φαίνεται πότε μπήκε σε ακινησία και πότε βγήκε από ακινησία.
 • Φορτηγά:  Φωτοτυπία αδείας επικυρωμένη από το μηχανολογικό που γράφει ημερομηνία.
  • Σε κάθε περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ οχήματος που φέρει σύστημα υγραεριοκίνησης ο κάτοχος υποχρεούται να έχει υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας (η οποία ισχύει για 1 μήνα από την έκδοση της) από τον εγκαταστάτη του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 411/Β/29-03-2000)
  • Σε κάθε περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ οχήματος που φέρει αντηλιακές μεμβράνεςστα τζάμια του (φιμέ) ο κάτοχοςυποχρεούται να έχει υπεύθυνη δήλωση από τον εγκαταστάτη του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 1069/Β/10-06-2008)
  • Στην περίπτωση που το οχήμα φέρει κοτσαδόρο πρέπει να φέρει 'Αδεια έλξης που εκδίδεται από το Υπουργείο. Ο κοτσαδόρος επιβάλλεται να είναι αφαιρούμενος και να αφαιρείται όταν δεν φέρει το ρυμουλκούμενο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 910/1995)
  • Για τα Bull Bar: Γενικότερα θεωρούνται επικίνδυνες προεξοχές. Το υπουργείο μεταφορών έχει προβεί σε ΥΑ για την καταλληλότητα τέτοιων τμημάτων και για ορισμένους τύπους οχημάτων χρειάζεται η έγκριση τύπου ή έγκριση από την αντιπροσωπεία.
Published in ΙΚΤΕΟ
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014 02:00

Δικαιολογητικα Μοτοσυκλετών

Μοτοσυκλέτες άνω των 50cc

 • Άδεια Κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα / Δίπλωμα / Διαβατήριο προσκομίζοντα το όχημα
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, εάν έχει επανελεγχθεί

Αταξινόμητα:

 • Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Τελωνείου
 • Ξένη Άδεια Κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα / Δίπλωμα / Διαβατήριο προσκομίζοντα το όχημα

Ακινησία: 

 • Δήλωση ακινησίας που φαίνεται πότε μπήκε σε ακινησία και πότε βγήκε από ακινησία.

   Σε κάθε περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ μοτοσυκλέταςο κάτοχος υποχρεούται να έχει την σωστή πινακίδα φορεμένη στο πίσω μέρος και δύο (2) καθρέπτες.

Published in ΙΚΤΕΟ
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014 02:00

Δικαιολογητικά για Υγραέριο

 Υγραέριο:

Με την υπ. αριθ. 18586/698/00 (ΦΕΚ Β΄411/29-3-2000) υ.α καθορίζονται «οι τεχνικές προδιαγραφές του ειδικού εξοπλισµού µε τον οποίο καθισταται δυνατή η χρησιµοποίηση υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχηµάτων και οι όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών».

Για οχήµατα ταξινοµηµένα στη χώρα µας δεν προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία η τοποθέτηση συστήµατος υγραεριοκίνησης σε χώρα του εξωτερικού. ∆εδοµένου ότι η προαναφερθείσα απόφαση αποτελεί εθνική νοµοθεσία, δεν υφίσταται υποχρέωση επέκτασης της εφαρµογής της και για διασκευές εκτελούµενες σε χώρες της Ε.Ε.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον Τεχνικό ‘Έλεγχο οχήματος με εγκατάσταση υγραερίου είναι τα παρακάτω:

Αρχικός Ειδικός έλεγχος Υγραεριοκίνησης από Ιδιωτικό ΚΤΕΟ

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • ΚΤΕΟ σε ισχύ
 • Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη επικυρωμένη από ΚΕΠ την ίδια ημέρα (διάρκεια 1 μήνα)
 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών από εγκαταστάτη, η οποία θα συμφωνεί σε ημερομηνία με την παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση
 • Απόδειξη ή Τιμολόγιο πώλησης υλικών
 • Άδεια Εγκαταστάτη
 • Άδεια Συνεργείου
 • Δήλωση συμμόρφωσης και Μετάφρασή της
 • Αίτηση Διενέργειας ΕΕΥ από ΙΚΤΕΟ

Περιοδικός έλεγχος που φέρει ήδη Υγραέριο από Ιδιωτικό ΚΤΕΟ      

 • Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Λειτουργίας από Εγκαταστάτη επικυρωμένη από ΚΕΠ την ίδια μέρα (διάρκεια 1 μήνα) που θα αναγράφει:
  • Ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου    
  • Για τον έλεγχο εκδόθηκε η/το υπ’αριθμόν………… απόδειξη/τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών την…………
   (Η ημερομηνία απόδειξης να συμφωνεί με την ημερομηνία δήλωσης)
 • Φωτοτυπία Απόδειξης

 

Published in ΙΚΤΕΟ

Χάρτης

Contact Us

 • Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα
 • 30-2510-392444
 • Διασταύρωση Χρυσουπόλεως
 • +30-25910-41044
 •   Επικοινωνία

Μείνετε σε επαφή