30 Οκτ

Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος

By 
(0 votes)

Με την Φ1/55671/6474/2006 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής του Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου των οχημάτων που καθιερώθηκε με τον ν.3446/2006, δίδεται η δυνατότητα στους κατόχους οχημάτων να ζητούν με αίτησή τους προς τα ΚΤΕΟ (Δημόσια ή Ιδιωτικά), τη διενέργεια αρχικού περιοδικού ελέγχου, σε χρόνο συντομότερο από αυτόν που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Ως εκούσιος τεχνικός έλεγχος χαρακτηρίζεται ο τεχνικός έλεγχος που διενεργείται ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη του οχήματος, σε ένα ή σε περισσότερα από τα συστήματα του οχήματος, σε εφαρμογή των σημείων ελέγχου και των κριτηρίων καταλληλότητας που καθορίζονται από τον Πίνακα του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης 44800/123/85, με βάση την οποία διενεργείται και ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος. Ο Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος είναι ανεξάρτητος από τον προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεωτικό Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο και δεν τον υποκαθιστά. Μετά την διενέργεια του Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου χορηγείται στον ιδιοκτήτη του οχήματος ειδικό Πιστοποιητικό Ελέγχου που ονομάζεται Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ).

Υπό την έννοια αυτή ο ιδιοκτήτης ενός οχήματος δύναται να προσκομίσει το αυτοκίνητό του σε ένα ΚΤΕΟ (Δημόσιο ή Ιδιωτικό) και να ζητήσει να ελεγχθούν, (υπό μορφή πραγματογνωμοσύνης), όλα ή κάποια συγκεκριμένα από τα συστήματα του οχήματος και να του χορηγηθεί σχετικό Πρακτικό. (ΠΕΤΕ)

Τα ΙΚΤΕΟ μπορούν να διενεργήσουν Εκούσιο Τεχνικό Έλεγχο σε όλες τις κατηγορίες των οχημάτων που έχουν δικαίωμα διενέργειας και περιοδικού ελέγχου (δηλαδή όλες τις κατηγορίες οχημάτων πλην των λεωφορείων και των μεγάλων φορτηγών), υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα είναι εφοδιασμένο με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, εφ’ όσον βεβαίως είχε τέτοια υποχρέωση. Επιπρόσθετα τα ΙΚΤΕΟ μπορούν να διενεργήσουν Εκούσιο Τεχνικό Έλεγχο και σε οχήματα των προαναφερθεισών κατηγοριών που είναι ταξινομημένα σε άλλα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα οποία βεβαίως δεν ισχύει η προϋπόθεση της ύπαρξης του ισχύοντος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου.

Αντικείμενο του Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου

Ο Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος καλύπτει ένα ή σε περισσότερα από τα συστήματα του οχήματος, σύμφωνα με την επιθυμία του ιδιοκτήτη του οχήματος και διενεργείται με βάση τα σημεία ελέγχου και τα κριτήρια καταλληλότητας που καθορίζονται από τον Πίνακα του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης 44800/123/85, με βάση την οποία διενεργείται και ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος.

Διαδικασία διενέργειας του Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου

Πριν από την έναρξη του Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου ο κάτοχος του οχήματος ή ο εκπρόσωπός του θα πρέπει να υποβάλλει στη Γραμματεία του ΙΚΤΕΟ αίτηση στην οποία θα αναφέρει ότι επιθυμεί τη διενέργεια εκούσιου τεχνικού ελέγχου στο όχημά του σε ένα ή περισσότερα συστήματά του ή στο σύνολο των συστημάτων του.

Στη συνέχεια επιδεικνύει στον υπάλληλο του ΙΚΤΕΟ την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και το ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, εφόσον το όχημα είχε τη σχετική υποχρέωση. Ακολούθως καταβάλλει το προβλεπόμενο από το νόμο ποσό και λαμβάνει το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και αναμένει τον έλεγχο του οχήματός του και την παραλαβή του ΠΕΤΕ.

Αποτελέσματα του Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου

Μετά τη διενέργεια του Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου εξάγονται τα αποτελέσματα του ελέγχου που μπορεί να είναι:

 1. Όχημα χωρίς ελλείψεις
 2. Όχημα με δευτερεύουσες ελλείψεις
 3. Όχημα σοβαρές ελλείψεις
 4. Όχημα με επικίνδυνες ελλείψεις

Ανάλογα με το είδος των ελλείψεων που διαπιστώνονται από τον Εκούσιο Τεχνικό Έλεγχο, το ΙΚΤΕΟ προβαίνει στις ακόλουθες, κατά περίπτωση, ενέργειες:

 1. Σε περίπτωση μη διαπίστωσης ελλείψεων ή διαπίστωσης δευτερευουσών ή σοβαρών ελλείψεων δεν απαιτείται η διενέργεια επανελέγχου, αλλά μόνο η υποχρέωση σχετικής ενημέρωσης του ιδιοκτήτη του οχήματος από το ΙΚΤΕΟ. Παράλληλα, όπου αυτό προβλέπεται από την υπουργική απόφαση 44800/123/85, ενημερώνονται και οι αρμόδιες Υπηρεσίες
 2. Σε περίπτωση διαπίστωσης επικίνδυνων ελλείψεων το όχημα ακινητοποιείται, δηλ. του αφαιρείται επί τόπου άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών , 44800/123/85 (Β’781) και 71703/8028/03 (Β’1824), όπως ισχύουν, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν. Επιπρόσθετα ακυρώνεται το ισχύον ΔΤΕ του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, με το οποίο τυχόν είναι εφοδιασμένο το όχημα και αποκολλάται από την οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας το ενδεικτικό σήμα. Κατά τον επανέλεγχο το όχημα ελέγχεται στα σημεία των επικίνδυνων ελλείψεων που αναγράφονται στο Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ) του αρχικού εκούσιου τεχνικού ελέγχου. Αν έχει ακυρωθεί ΔΤΕ και εφόσον στον επανέλεγχο διαπιστωθεί ότι οι επικίνδυνες ελλείψεις αποκαταστάθηκαν, εκδίδεται ΔΤΕ αντί ΠΕΤΕ, στο οποίο σημειώνεται ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου η ημερομηνία που αναγραφόταν στο ακυρωμένο ΔΤΕ και επικολλάται στο όχημα ενδεικτικό σήμα.

Έκδοση Πρακτικού Εκουσίου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ)

Μετά την ολοκλήρωση του εκούσιου ελέγχου εκδίδεται ΠΕΤΕ, στο οποίο :

 • Συμπληρώνονται τα στοιχεία του οχήματος και του ιδιοκτήτη του και η ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου.
 • Ως αποτέλεσμα ελέγχου αναγράφεται κατά περίπτωση η φράση «χωρίς ελλείψεις», «Δευτερεύουσες ελλείψεις», «Σοβαρές ελλείψεις» , ή «Επικίνδυνες ελλείψεις»
 • Ως είδος ελέγχου αναγράφεται «Εκούσιος τεχνικός έλεγχος»
 • Αναγράφονται οι τυχόν ελλείψεις που διαπιστώθηκαν
 • Δεν συμπληρώνεται ημερομηνία επόμενου ελέγχου
 • Στο χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται η φράση «Εκούσιος Τεχνικός έλεγχος . Το παρόν δεν επέχει Θέση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου»

Το ΠΕΤΕ υπογράφεται και σφραγίζεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΚΤΕΟ. Υπογράφεται επίσης και από το πρόσωπο που προσκόμισε το όχημα για έλεγχο. Αντίγραφο του φυλάσσεται στο ΚΤΕΟ από το οποίο εκδόθηκε. Δεν επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος ενδεικτικό σήμα τεχνικού ελέγχου και δεν σφραγίζεται η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

Εκούσιος περιοδικός τεχνικός έλεγχος

Μέχρι σήμερα δεν ήταν δυνατή η διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου (πρώτου ή διετίας κλπ) πριν από την ημερομηνία που προβλεπόταν από τη σχετική νομοθεσία ή το αντίστοιχο πρόγραμμα του ΥΜΕ ή της νομαρχίας.

Με την απόφαση του ΥΜΕ, αλλάζει το καθεστώς αυτό και δίδεται η δυνατότητα στους κατόχους οχημάτων να ζητήσουν με αίτησή τους προς ΚΤΕΟ (Δημόσιο ή Ιδιωτικό), τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου, σε χρόνο συντομότερο από αυτόν που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται:

 • για τη διενέργεια στο όχημα περιοδικού τεχνικού ελέγχου για πρώτη φορά
 • για τη διενέργεια στο όχημα περιοδικού τεχνικού ελέγχου βάσει του κατεχόμενου ΔΤΕ (έλεγχος διετίας, τριετίας κλπ)

Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται ΔΤΕ και το όχημα ακολουθεί την προβλεπόμενη περιοδικότητα , δηλαδή σημειώνεται ημερομηνία επόμενου ελέγχου και επικολλάται στο όχημα, εφόσον αυτό κριθεί κατάλληλο, ενδεικτικό σήμα και σφραγίζεται όπου προβλέπεται η άδεια κυκλοφορίας.

Read 4656 times Last modified on Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014 15:48

Χάρτης

Contact Us

 • Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα
 • 30-2510-392444
 • Διασταύρωση Χρυσουπόλεως
 • +30-25910-41044
 •   Επικοινωνία

Μείνετε σε επαφή